ALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAPPEN & PRODUCTEN DONS Huis

I
– ALGEMEEN

DEFINITIES
1. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden Lidmaatschappen & Producten hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:
‘Lid’: de Ouder/verzorger van het kind die een lidmaatschap aangaat met het DONS Huis.
‘Lidmaatschap’ : de overeenkomst tussen DONS Huis en Lid op grond waarvan Lid gedurende een bepaalde periode en tegen het overeengekomen Lidmaatschap voor een bepaalde periode recht heeft kortingen voor of exclusieve toegang tot activiteiten van het DONS Huis.
‘Bestelling’: een door Ouder/verzorger van het kind, elektronisch (via Webshop), schriftelijk of telefonisch afgesloten bestelling van een Lidmaatschap dan wel een Product.
‘Betaalperiode’: de periode waarover het verschuldigde Lidmaatschap door Lid per keer betaald dient te worden;
‘Bevestiging’: een door DONS Huis schriftelijk/elektronische aan Klant of Lid verstuurde bevestiging met onder andere informatie over het Product en de levertermijn ervan of inzake het Lidmaatschap, de begin- en eventuele einddatum en eventuele activiteiten.
‘Klant’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (de Ouder/Verzorger van het kind) die met DONS Huis een Overeenkomst aangaat tot een aankoop van een een Product, niet zijnde een Lid.
‘Overeenkomst’: de tussen DONS Huis en Klant of Lid gesloten overeenkomst inclusief deze Voorwaarden, bestaande uit een Lidmaatschap dan wel een overeenkomst met betrekking tot een online aankoop via de Webshop.
‘Product’: een door Klant bij DONS Huis (online) aangekocht artikel anders dan een Lidmaatschap, waaronder een Welkomstgeschenk.
‘DONS Huis’: DONS Productiehuis B.V. en alle huidige en toekomstige aan haar, direct of indirect, gelieerde initiatieven, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de ALbert Cuypstraat 206bg, 1073 BM Amsterdam.
‘Voorwaarden’: onderhavige algemene leveringsvoorwaarden Lidmaatschap & Producten.
‘Webshop’: de door DONS Huis geëxploiteerde webshop waarin CD’s, boeken en activiteiten aan Leden en Klanten worden aangeboden.

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN`
2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, Bestellingen en Overeenkomsten tussen DONS Huis en Lid of Klant die onder andere kunnen bestaan uit een Lidmaatschap dan wel de (online) aankoop van een Product.
3. Indien een Lid of Klant jonger is dan 16 jaar dan wordt deze geacht toestemming te hebben verkregen van een ouder/voogd.
4. Door het afsluiten van een Lidmaatschap of het plaatsen van een Bestelling van een Product, gaat Lid of Klant akkoord met deze Voorwaarden.
5. Deze Voorwaarden zijn online gepubliceerd op www.donshuis.nl en op de betreffende websites van de specifieke titels en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Een verzoek kan gericht worden aan info@donshuis.nl.
6. DONS Huis behoudt zich het recht voor Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden treden in werking op het moment dat deze worden gepubliceerd op www.donshuis.nl en zijn vanaf dat moment van toepassing op de te sluiten Overeenkomsten.
7. De genoemde prijzen van Lidmaatschappen en Producten, de Voorwaarden en de inhoud van de Overeenkomst die door de Lid of Klant met DONS Huis wordt aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.
8. Bij tegenstrijdigheid tussen het Algemene deel (I) van deze Voorwaarden en de inhoud van de onderdelen II en/of III, prevaleert de inhoud van de onderdelen II of III.

TOTSTANDKOMING, UITVOERING EN OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST
9. Alle aanbiedingen van DONS Huis geschieden op basis van beschikbaarheid en zijn vrijblijvend.
10. Een Bestelling kan via de Webshop worden geplaatst. De aanvaarding van een Bestelling door DONS Huis geschiedt via e-mail in een Bevestiging. Lid dan wel Klant dient de Bevestiging op juistheid en volledigheid te controleren en dient geconstateerde afwijkingen direct aan DONS Huis te melden.
11. DONS Huis heeft het recht een Bestelling, ook na aanvaarding, te weigeren.
12. Wijzigingen in een Bestelling moeten door Klant tijdig en via email aan DONS Huis worden doorgegeven en zijn slechts van kracht indien door DONS Huis bevestigd.
13. DONS Huis heeft het recht Bestellingen geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden. Daarbij garandeert DONS
Huis de privacy van Lid/ Klant.
14. De door DONS Huis gehanteerde levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Klant dan wel Lid per email in gebreke stellen alvorens DONS Huis in verzuim komt.
15. DONS Huis mag de uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen overdragen aan een onderneming binnen haar eigen concern en aan derden in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van DONS Huis of in het kader van de overdracht van een activiteit van DONS Huis met dien verstande dat deze onderneming de Overeenkomst gesloten tussen DONS Huis en Lid dan wel Klant naleeft.

HERROEPING
16. Lid of Klant kan een Overeenkomst met betrekking een Lidmaatschap dan wel de aankoop van een Product of Lidmaatschap gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Voornoemd termijn gaat in:

bij Lidmaatschap op de dag dat deze ingaat
bij Producten, op de dag waarop Klant het Product heeft ontvangen;
bij meerdere Producten, niet zijnde een Welkomstgeschenk in eenzelfde bestelling, op de dag waarop Klant het laatste Product heeft ontvangen;
indien de levering van een Product, niet zijnde een welkomstgeschenk bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop Klant de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
17. Tijdens de bedenktijd (zie punt 16.) dient Klant zorgvuldig om te gaan met het Product (waaronder het welkomstgeschenk), de verpakking en labels. Klant zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het Product wenst te behouden.
18. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, meldt Klant dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van een email naar info@donsproductiehuis.nl. Binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op melding gebruik te maken van het herroepingsrecht, stuurt Klant het Product terug naar DONS Huis . Deze dienen te worden teruggestuurd met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door DONS Huis eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. In geval van herroepingsrecht ten behoeve van een Lidmaatschap heeft Lid de keuze, of dit op dezelfde wijze regelen als hierboven vermeld dan wel door contact op te nemen met DONS Huis zodat zij e.e.a. meteen in orde kunnen maken.
19. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zijn de kosten van retournering voor rekening van Lid dan wel Klant. DONS Huis kan nog additionele kosten in rekening brengen:
i. ten aanzien van Producten: de prijs voor niet (tijdig) retour geleverde Producten, alsmede eventuele waardevermindering van de geleverde Producten;
ii. ten aanzien van activiteiten: de overeengekomen vergoeding (naar rato) voor de periode vanaf de start van de uitvoering van het Lidmaatschap tot aan ontbinding, indien uitvoering van het Lidmaatschap op verzoek van het Lid binnen de ontbindingstermijn is gestart.
20. DONS Huis dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat het Product tijdig retour is ontvangen, dat wil zeggen binnen de wettelijke termijn als genoemd in punt 18, overgaan tot het terugstorten van het aankoopbedrag plus de verzendkosten. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan Lid of Klant de aankoop of het Lidmaatschap heeft betaald. Indien Klant een deel van de Bestelling niet retourneert, zullen geen verzendkosten worden vergoed.
21. Het herroepingsrecht is niet van toepassing ten aanzien van (i) Producten die daarvoor naar hun aard niet in aanmerking komen, zoals bederfelijke, tijdsgebonden of persoonlijke Producten, dan wel (ii) overige Overeenkomsten waaronder activiteiten anders dan via een Lidmaatschap.

INTELLECTUELE EIGENDOM
22. De auteursrechten en ander intellectuele eigendom  en overeenkomstige rechten met betrekking tot de Activiteiten en Producten berusten bij DONS Huis en/of haar licentiegevers. Lid en Klant erkennen deze rechten en zal zich onthouden van inbreuk op deze rechten.

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
23. DONS Huis is uitsluitend aansprakelijk voor de door Lid of Klant geleden schade indien deze schade aan DONS Huis is toe te rekenen of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van DONS Huis komt. DONS Huis is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik door Lid of Klant van enig
door DONS Huis geleverd Product of Lidmaatschap, tenzij DONS Huis aansprakelijk is conform het bepaalde inzake
productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek dan wel indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van DONS Huis . Aansprakelijkheid voor indirecte en gevolg schade is uitgesloten.
24. Indien DONS Huis aansprakelijk blijkt te zijn voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Klant geleden, en door de verzekering van DONS Huis  uitbetaalde schade. Indien verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van DONS Huis beperkt tot maximaal driemaal het factuurbedrag dat in verband met de Bestelling aan Klant in rekening is gebracht en is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 250 (tweehonderdvijftig Euro).
25. DONS Huis is niet aansprakelijk voor schade die later dan zes (6) maanden na levering van het Product is ontstaan dan wel voor schade die niet binnen 14 dagen na het ontstaan ervan aan DONS Huis schriftelijk is gemeld. Indien de schade later is ontstaan zal DONS Productiehuis op verzoek van Klant informeren over het eventueel verhalen van de schade op de leverancier van het Product.
26. DONS Huis is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van DONS Huis gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van DONS Productiehuis, tekortschieten van door DONS Huis ingeschakelde toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.

KLACHTEN EN ADRESWIJZIGING
27. Voor vragen met betrekking tot facturen n.a.v. een Overeenkomst of vragen over een Bestelling of Lidmaatschap kan Lid of Klant terecht bij DONS Huis.
28. Klachten van welke aard dan ook, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan bij DONS Huis te zijn ingediend. Klachten worden binnen twee weken behandeld en DONS Huis zal binnen deze termijn schriftelijk dan wel telefonisch reageren.
29. Een klacht ontslaat Lid of Klant niet van de nakoming van zijn verplichtingen conform de Overeenkomst, waaronder tijdige betaling van het Lidmaatschapsgeld.
30. Adreswijzigingen in verband met bezorging dan wel facturering dienen uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging
schriftelijk aan DONS Huis te worden doorgegeven. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van Lid of Klant dienen zo spoedig mogelijk aan DONS Huis doorgegeven te worden.

PRIVACY
32. DONS Huis respecteert de privacy van haar Leden en Klanten. Persoonlijke gegevens van Leden en Klanten worden door DONS Huis dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Daarbij houdt DONS Huis zich aan de van toepassing zijnde privacy-gerelateerde wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Op basis van de Telecommunicatiewet zal DONS Huis , Lid en Klant de nieuwsbrief van DONS Productiehuis doen toekomen, waarbij Lid en Klant te allen tijde het recht hebben zich middels een link in de nieuwsbrief uit te schrijven.
33. Voor meer informatie over hoe DONS Huis omgaat met persoonsgegevens zie ………………………………………

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
34. Op deze Voorwaarden en op de tussen Lid of Klant en DONS Productiehuis gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
35. Alle geschillen tussen DONS Huis en Lid dan wel Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

II
– AANVULLENDE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP
Op alle Overeenkomsten met betrekking tot Lidmaatschappen op de door DONS Huis geïnitieerde (Club) activiteiten zijn naast de algemene bepalingen (zie onder I) de onderhavige voorwaarden van toepassing.

WELKOMSTGESCHENK
36. Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt.
37. Welkomstgeschenken en kortingsaanbiedingen zijn alleen mogelijk indien de nieuwe Lid gedurende een periode van 6 maanden geen Lidmaatschap heeft gehad bij het DONS Huis. Indien dit wel het geval is of bij vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig aangaan van Lidmaatschappen), vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft DONS Huis het recht het welkomstgeschenk c.q. de korting terug te vorderen.
38. Indien een specifiek welkomstgeschenk niet meer op voorraad is dan biedt DONS Productiehuis Lid een alternatief in de vorm van een vervangend welkomstgeschenk of een korting, een en ander ter keuze van Lid.
39. Levering van het welkomstgeschenk geschiedt binnen 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij een ander levertermijn is genoemd. De door DONS Huis  gehanteerde levertermijnen zijn indicatief. Overschrijding van het termijn geeft Lid geen recht op schadevergoeding dan wel ontbinding van de Overeenkomst.
40. Lid dient het welkomstgeschenk bij ontvangst te controleren op eventuele gebreken of schade en dient dit binnen twee weken na ontvangst aan DONS Huis te melden via de Klantenservice.

LOOPTIJD, VERLENGING EN BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
44. Lidmaatschappen worden aangegaan voor de overeengekomen periode. Daarna wordt – behoudens opzegging als in dit artikel geregeld– automatisch verlengd, tenzij anders vermeld. De eerste termijn is altijd voor 6 maanden. Binnen deze eerste abonnementstermijn kan het Lidmaatschap alleen tegen het einde van het overeengekomen termijn worden beëindigd, waarbij de Lid uiterlijk één (1) maand voor het nieuwe lidmaatschapstermijn DONS Huis over deze opzegging moet berichten.
45. Na (automatische) verlenging kan Lid het Lidmaatschap opzeggen kan met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Opzegging dient te geschieden op de wijzen als in punt 44. vermeld.
46. Opzegging van een Lidmaatschap dient via DONS Huis telefonisch, elektronisch, dan wel per gewone of aangetekende post te geschieden. DONS Huis zal na ontvangst van de opzegging schriftelijk bevestigen dat het Lidmaatschap wordt beëindigd onder vermelding van de definitieve einddatum van het Lidmaatschap.
47. Informatie over de looptijd van het Lidmaatschap kan tevens opgevraagd worden bij DONS Huis.
48. DONS Huis is te allen tijde gerechtigd een Lidmaatschap op te zeggen met inachtneming van een zelfde opzegtermijn als die geldt voor Lid.

TARIEVEN, RESTITUTIE EN BETALING
49. De gehanteerde tarieven gelden uitsluitend voor Lidmaatschappen in Nederland en zijn inclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
50. Betaling geschiedt voor de overeengekomen Betaalperiode en geschiedt op een manier die Lid heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Lidmaatschap (via automatische incasso).
51. Bij niet tijdige betaling bijvoorbeeld door stornering of wegens ontoereikend saldo, heeft DONS Huis het recht herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het Lidmaatschap ook na aanmaning niet ontvangen is, is DONS Huis gerechtigd het Lidmaatschap eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. DONS Huis heeft alsdan het recht de vordering over te dragen aan een incassobureau. Stornering van een door DONS Huis (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Lid niet van zijn betalingsverplichting.
52. Bij beëindiging van het Lidmaatschap na het eerste Lidmaatschapstermijn van 6 maanden door Lid dan wel DONS Huis , vindt restitutie plaats van het reeds betaalde abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Lidmaatschap.
53. DONS Huis heeft het recht de prijs gedurende looptijd van het Lidmaatschap te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie of andere onvoorziene prijsstijgingen. Een wijziging van de lidmaatschapsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt doorgegeven. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende Lidmaatschap, heeft Lid het recht het Lidmaatschap te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en op de wijze als genoemd in punt 46.

III
–PRODUCTEN

Deze bepalingen zijn in aanvulling op de bepalingen genoemd onder I. en II. van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Klant/Lid en DONS Huis dan wel Bestelling van Klant/Lid waarbij door DONS Huis via een door haar geëxploiteerde Webshop Lidmaatschap dan wel Producten worden verkocht.

LEVERING EN UITVOERING
55. Iedere Bestelling wordt uiterlijk binnen 30 dagen door DONS Huis uitgevoerd, tenzij anders is vermeld dan wel overeengekomen. Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 15 dagen nadat de Bestelling is geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal DONS Huis het bedrag dat Klant betaald heeft zo spoedig als mogelijk terugbetalen.
56. DONS Huis neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Bestellingen. Bij de levering van de Bestellingen maakt DONS Huis gebruik van zorgvuldig door haar geselecteerde logistieke dienstverlener(s).
57. Tot het moment van bezorging aan Klant berust het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde Producten bij DONS Huis tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

BETALING EN FACTURERING
58. Voor Producten anders dan online afgesloten Lidmaatschap (zie punt 51.), dient betaling te geschieden middels iDeal.
59. De door DONS Huis gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. DONS Huis behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd en gelden niet voor reeds geplaatste Bestellingen.

GARANTIE PRODUCTEN
60. DONS Huis staat ervoor in dat de bestelde en door haar geleverde Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
61. De afbeeldingen van de online aangeboden Producten worden zo nauwkeurig mogelijk door DONS Huis in beeld gebracht. DONS Productiehuis kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze Producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren Producten.

DIGITALE UITGAVEN
63. Het is Lid niet toegestaan Digitale Uitgaven als nieuwsbrieven te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan
derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel punt 64. beschreven licentie te buiten gaan.
64. De (intellectuele eigendoms-) rechten op de door DONS Productiehuis aangeboden Digitale Uitgaven als nieuwsbrieven komen aan DONS Huis dan wel haar licentiegever toe. Lid verkrijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht het Digitale Uitgave te gebruiken.